Nouvelle

Vilunda 18:1, Upplands Väsby

I nya flerbostadshuset, Nouvelle vill vi bidra till förverkligandet av Upplands Väsbys vision om den nära och moderna småstaden. Ett spännande område nära kollektivtrafiken och med en blandad karaktär inom kvarteret, allt i från brokiga småhus till kvartersstad. I projektet kommer vi utforska möjligheterna med nya mobilitetstjänster för boende. Ett pilotprojekt för centralt belägna bostadsområden, där vi kan öka tillgängligheten till bra och fler cyklar, delning av resor som kräver bil, bättre användande av ytor inom fastigheten som gynnar användaren.


 

I övergången från ett (privatägt) produktsamhälle till (samägt) tjänstesamhälle görs vinster i ytanvändning och resurshushållning. Med arkitekturen som medel vill vi därmed rikta möjliga investeringar i ytor/rum, funktioner och tjänster i en mer hållbar riktning. Fastigheten Vilunda 18:1 i centrala Upplands Väsby kommer att planeras och byggas under de kommande åren, och gemensamt för alla projektparter är att vi vill skapa ett boende i frontlinjen för hållbarhetslösningar. Vi vill vidareutveckla ett djupare samarbete inom det pågående bostadsprojektet, så att vi gemensamt kan bemöta knäckfrågor och testa fram nya lösningar för hållbar mobilitet nära bostaden och skapa innovation i gränsen mellan offentlig och privat verksamhet. Mer kunskap och framförallt ett verkligt pilotprojekt där nya idéer kan testas och utvärderas i verkligheten med riktiga användare.

 
 
Mo-bo7.jpg

INNOVATIV ARKITEKTUR

DESIGN FORSKNING

Genom nya kunskaper inom innovation och mobilitetslösningar kommer vi sammankoppla nyutvecklade tjänster med den fysiska boendemiljön. Vi avser att utveckla nytänkande gestaltning av gemensamma utrymmen, nya rumssamband och nya relationer till stadens offentliga rum. Arkitekturen kommer här gestalta nya värderingar, skapa nya beteenden och förändra klimatriktningen i bostadsbyggandet. Ett delsteg i att utveckla Sverige till ett fossiloberoende, samt underlätta för boende att leva mer hållbart. Gestaltning omfattar både byggnadens form, design av komponenter, fysisk och digital identitet. Projektet följs och utvärderas och kan sedan användas som en prototyp för att identifiera viktiga moment för att säkerställa kvalité, samt anpassa kommunens arbetsprocess för hantering av mobilitetsfrågor och utveckling av styrdokument.

 • Integrera peer-to-peer

 • Det fysiska rummet kommer möjliggöra och stötta ett beteende där fler resurser delas.

 • En studie i arkitektur och design, gestaltning av fysisk och digital miljö

Bidrar till:

 • Noll privatbilism inom fastigheten, biltransporter löses genom bilpools tjänster

 • Full mobilitet för boende, genom ett utbud av tjänster tillgängliggörs hållbart resande

 • Ökad kvalité på boendemiljön, där barnperspektiv och ekosystemtjänster förbättras.

 • Förändrade policies gällande p-norm, samt brett kunskapsunderlag för vidareutveckling av mobilitetstrategier för kommunen

WTR_Nouvelle_Garden.jpg

INNOVATIV ARKITEKTUR

GÅRDEN, HALLEN, LOBBYN, HISSEN

Vi har identifierat flera rum/platser inom bostaden som behöver förändras för att anpassas till att motsvara de nya förväntningarna, samt styra in investeringar till det vi vill att våra bostäder och samhällen ska utvecklas till.

I och med övergången till fossilfria fordon, kan fordon också köras i inomhusmiljö. Mindre, lättare fordon kan manövreras enklare och tar mindre plats. Detta ger nya förutsättningar och vår bild av ett “garage” i ett flerbostadshus kan utvecklas till det vi kallar “hallen”. Ett gemensamt rum med tillgångar som yta, samband med entré och uteplats.

Vi utgår här från att förändrade beteenden kan påverka ytanvändning, och ytanvändning påverkar vårt beteende. Boendet är identitetsbärande, att hemmet formar oss… “man blir som man bor”. Därför behöver vi nu, med nya förutsättningar för hållbar mobilitet, ompröva vardagens boendemiljöer:

 • “Att komma hem” – vilka tjänster och funktioner möter dig i husets entré/lobby?

 • Hur rör du dig till och från hemmet? Användes ett fordon och var ska det ställas? Cykelhjälmen, var förvaras den?

 • Framtidens “garage”… en multihall? När fordon har blivit rena och smidiga, vad ger det för möjligheter till rumslig utformning och samband? Kan denna stora yta omvandlas till husets nod, gemensamma multihall?

 • Hissen; vad behövs? Kanske en lasthiss som också kan rymma lådcyklar?

 • Korridoren; mellannivån mellan privat och publikt. Hur optimerar vi användandet här?

Genom workshops kring dessa delar av boendet skapar vi ett idéutbyte mellan olika kompetenser och jobbar föreslagande med möjliga framtidsscenarier. Arbetet kommer delvis ledas av professionella inom systemtänkande innovation, där gruppen får en hjälp att metodiskt skapa och destillera kunskaper. Syftet är att här få fram nya rumsliga potential, och nya användningsområden för de ytor som frigörs när beteenden ändras: Hur vi kan gestalta en värdefull miljö som täcker in och ökar tillgängligheten för hållbar mobilitet.

WTR_Nouvelle_Lobby.jpg

Med undersökningar från tekniska innovationer som underlättar resursdelande (kunskap från forskare, tjänsteleverantörer) , transportinnovationer (som mindre fordon som redan finns på marknaden) utvecklar arkitekterna i samråd med gruppen under steg 1 flera alternativ på gestaltningar, där material från workshops omsätts till rum.