Mo-Bo I

Testbädd Brf Nouvelle, Vilunda 18:1, Upplands Väsby. Flerbostadshus i nyproduktion.

I Mo-Bo I utvecklades och testades flerbostadshusets gemensamma rum och funktioner, rumssamband och detaljutformning. Ritningar togs fram till en mycket detaljerad nivå även vad gäller inredning och utrustning. Fastigheten, som skulle rymma cirka 60 bostäder och en verksamhetslokal, låg i en redan existerande stadsmiljö i centrala Upplands Väsby.

En tidig bedömning var att fastigheten var lämplig för ett pilotprojekt inom hållbar mobilitet; ett mycket centralt läge och nära till det mesta i Upplands Väsby. Fastighetens gynnsamma läge var avgörande för satsningen. De boende skulle få mycket god tillgång till kollektivtrafik och service. På två minuters promenad nås pendeltågsstationen och busstorget, på tre minuter nås handel och övrig samhällsservice i Väsby Centrum. Hela centrala Upplands Väsby nås med cykel på under fem minuter.

Byggnadens relation till staden

Byggnaden utformades för att bidra till en promenadvänlig innerstad, med entréer och en lokal som öppnar upp mot gatan. Mot gatukorsningen Optimusvägen/Finspångsvägen tilläts byggnadshöjden öka för att accentuera och förstärka hörnet. I anslutning till detta hörn placerades även byggnadens lokal, huvudentré samt infarten till Hallen och Gården. Mot den lugnare Finspångsvägen planerades stadsradhus med förplatser för att skapa en trivsam och småskalig stadsmiljö. På så vis integrerades ett barnperspektiv som söker känslan av kunna springa ut och mötas på gatan. 

Testbädd

Siktet var ursprungligen att realisera delar av de utvecklade lösningarna under projektperioden, och följa upp användningen av lösningarna i ett Living Lab. Men då det har det skett förändringar inom projektparters organisationer samt i ägarskap och konsultkonstellation i testbädden, har innovationsprojektet formats om och kortats ned i tid. Tester har utförts i verklig kontext i planskede och i vidare bearbetning fram till förhandskopia bygghandling. Living Lab har inte kunnat genomföras under projektperioden.

volymskiss.png
mo-bo grafik12.png
 
 

INNOVATIV ARKITEKTUR

Lobbyn, hallen och gården

Vi har identifierat flera rum/platser inom bostaden som behöver förändras för att anpassas till att motsvara de nya förväntningarna, samt styra in investeringar till det vi vill att våra bostäder och samhällen ska utvecklas till.

Vi utgår här från att förändrade beteenden kan påverka ytanvändning, och ytanvändning påverkar vårt beteende. Boendet är identitetsbärande, att hemmet formar oss… “man blir som man bor”. Därför behöver vi nu, med nya förutsättningar för hållbar mobilitet, ompröva vardagens boendemiljöer:

 • “Att komma hem” – vilka tjänster och funktioner möter dig i husets entré/lobby?

 • Hur rör du dig till och från hemmet? Användes ett fordon och var ska det ställas? Cykelhjälmen, var förvaras den?

 • Framtidens “garage”… en multihall? När fordon har blivit rena och smidiga, vad ger det för möjligheter till rumslig utformning och samband? Kan denna stora yta omvandlas till husets nod, gemensamma multihall?

 • Hissen; vad behövs? Kanske en lasthiss som också kan rymma lådcyklar?

 • Korridoren; mellannivån mellan privat och publikt. Hur optimerar vi användandet här?

Ritningar på gatu- och källarplan med tjänster och programmerade ytor för mobilitet. Illustration: TIP.

Ritningar på gatu- och källarplan med tjänster och programmerade ytor för mobilitet. Illustration: TIP.

 
Lobbyn - Husets entré och sammankopplande nod. Illustration: Walk the Room

Lobbyn - Husets entré och sammankopplande nod. Illustration: Walk the Room

Lobbyn

Lobbyn är husets gemensamma entré och det rum som de boende först möter när de kommer hem. Lobbyn samlar både boende och besökare. En inblick från gatan vittnar om vad huset har att erbjuda.

 • Bjuda in, ett öppet och välkomnande gränssnitt mot gatu- och gårdsrum

 • Vara en knutpunkt som alla passerar, leda vidare till flera rum

 • Visuell orientering, lätt att hitta vidare även för besökare

 • Vistelseyta som kan möbleras, är inte en utrymningsväg

 • Flexibelt användande över tid

 • Dagsljusbelyst

Gården - Yteffektiviteten ger en större och voluminös grönska. Illustration: Walk the Room

Gården - Yteffektiviteten ger en större och voluminös grönska. Illustration: Walk the Room

Gården

En stor vinst i New Normal är den generösa och grönskande utemiljön. Tack vare yteffektiviteten i husets mobilitetslösningar krävs varken utbredd markparkering utomhus eller en stor källare under gården. Jämfört med Normalförslaget, där det är svårt att nå 15% ytlig grönyta, kan New Normal ge flerdubbelt så mycket högkvalitativ grönyta inom fastigheten. Det finns också utrymme för flera gemensamma uteplatser, lek och lättåtkomliga cykelställ. Det finns möjlighet för stora träd, odling och permeabla ytor som fördröjer, renar och lokalt infiltrerar dagvattnet ner till grundvattnet. Bostadsgårdens grönska och många ekosystemtjänster skapar en hälsosam livsmiljö för de boende och bidrar till närområdets motståndskraft mot klimatförändringar.

Hallen - Ytor som kan användas till både uppställningsplatser och lek. Illustration: Walk the Room

Hallen - Ytor som kan användas till både uppställningsplatser och lek. Illustration: Walk the Room

Hallen

Hallen är byggnadens största rum som kan samla 150 personer. Till vardags är Hallen uppställningsplats för husets gemensamma och privata fordon, men också en möjlig plats för mek, snickeri och andra aktiviteter.

Hallen är det rum som i New Normal ersätter det vi i Normal kallar för garage. Eftersom framtidens fordon är tystare, ofta lättare och inte släpper ut avgaser finns helt nya förutsättningar att ta med sig fordonen in i huset. Fordon i storlek upp till personbil kan köras in i Hallen via en körbar ramp som kopplar Hallen till gatan. I Hallen finns flera cykelfrämjande åtgärder såsom cykelpool, station för cykelmek, cykeltvätt och lättåtkomliga individuella förråd.

Fönsterpartier på gaveln och en bjälklagsöppning upp till Lobbyn låter dagsljuset komma ner i Hallen. Dagsljus, god takhöjd och kontakt ut skapar en trevlig miljö att vistas i. Här kan fordon parkeras säkert och lättåtkomligt i en stor hall som också har bra vistelsekvaliteter och som inbjuder till aktivitet.

Ytan är flexibel och multifunktionell. Om fordon tillfälligt flyttas ut på Gården kan hela Hallen användas som ett stort flexibel golv på över 300 kvadratmeter. Brandtekniskt är Hallen dimensionerad för 150 personer, vilket möjliggör att alla boende i huset kan samlas för gemensamma aktiviteter såsom en bytesdag eller husfest.

Hallens storlek möjliggör parallella aktiviteter; medan någon mekar med cykeln i en del, kanske någon snickrar en bänk i en annan. I anslutning finns wc med dusch och en enklare diskbänk. 

 

Aktuellt från testbädd Mo-Bo I, Nouvelle