Mo-Bo III

Testbädd Kv Skvadronen och Artilleristen, Rissne. Omvandling av parkeringsgarage till bostadskvarter planerat för kombinerad mobilitet.

Projektet Mo-Bo tar ett helhetsgrepp om Mobilitet och Boende för att öka resurseffektiviteten inom samhällsbyggandet. Genom delningstjänster och med ett nytänkande kring byggnaders form, drift och användning kan investeringar göras smartare.

Mobilitet och Boende hanteras idag som två olika frågor; projektgruppen vill kombinera dessa aspekter för att ta ett samlat grepp som frigör ytor, sparar resurser och skapar stora värden. En ny arkitektur och livsmiljö blir möjlig.

Tidigare etapp av Mo-Bo har tittat på nyproduktion, där en ny byggnadsutformning för mobilitetstjänster tagits fram till byggklara ritningar. Denna etapp breddar fokus till områdesnivå och befintligt bostadsbestånd för en större skalbarhet. Testbädd är området Rissne i Sundbyberg.

För att nå fram lösningens fulla potential kommer projektet hantera hela kedjan från kommunal policy till de boendes upplevelser och vardag för att bana väg för en bredare systemförändring.

ARKITEKTUR SOM FÖRÄNDRINGSMEDEL

Arkitektur har kraft att förändra beteenden. Genom utformning av den bostadsnära miljön kan hållbar mobilitet bli det enkla och självklara valet. Därmed påbörjas en omställning där allt fler övergår till den nya lösningen och allt mer ytor frigörs. För bostadsbolagen är detta en välkommen utveckling. Idag är ytkrävande parkeringar inte bara en upplåsning av värdefull mark, det är också en livsmiljö som inte upplevs som kvalitativ och en minusaffär rent ekonomiskt. 

statistik impact.JPG

OMSTÄLLNINGSPOTENTIAL   

Det finns en avsevärd möjlighet till uppskalning. Idag finns totalt 680.000 bostäder inom allmännyttan som kan ha potential för liknande omvandling. Därutöver finns privatägda bostadsbestånd där lösningarna kan tillämpas. Bostadsbolag efterfrågar nya lösningar då man spår ökade förvaltningskostnader för parkeringsplatser: Kostnader för drift och underhåll ökar i takt med byggnadernas ålder, och hyresintäkterna täcker inte renoveringsbehovet. Dessutom vill man bättre möta alla boendes resbehov och branschens hållbarhetsmål och framtidsvisioner.

För användaren/boende ger lösningen:

 • Enklare vardag med bättre tillgång till olika transportmedel 

 • Fordonsval utifrån transportbehov leder till bättre resursanvändning och lägre klimatpåverkan

 • Attraktiv livsmiljö, t ex mer plats till lek och vistelse

 • Ökad jämlikhet, mobilitet som kan användas av alla oberoende av ålder, kön eller inkomst

 • Positiva hälsoeffekter genom nya resvanor

 • Bättre privatekonomi

För bostadsbolag ger lösningen:

 • Smartare ytanvändning minskar kostnader för drift och underhåll

 • Besparing av energi och material

 • Frigör ytor som kan ges ny användning, möjlighet till nya intäkter

 • Frigör finansiering till mobilitetstjänster och kvalitetshöjningar i boendemiljön

 • Mer attraktiva bostadsområden

 • Mer konkurrenskraftigt erbjudande (Mobilitet + Boende)

För kommuner ger lösningen:

 • Mer hållbara resvanor bland boende möter miljömål

 • Positiva effekter på markanvändning och trafik

 • Nya bostäder och utökad service kan skapas i bra lägen som tidigare var parkering

 • Grönska och ekosystemtjänster kan sparas och stärkas

 • Användarinvolvering ger ny input i samhällsplaneringen

 • Utvecklad kravställning, mobilitetsmål

Skiss nytt program.png
Illustration: TIP

Illustration: TIP

Illustration: TIP

Illustration: TIP

skvadronen modell.jpg
Konceptskiss  TIP

Konceptskiss TIP

Skiss över nya flöden TIP

Skiss över nya flöden TIP

modell.jpg
 

Aktuellt från testbädd Mo-Bo III