Mo-Bo II

Testbädd Kvarter V-N, Slakthusområdet, Stockholm. Ett nytt bostadskvarter planerat för kombinerad mobilitet.

Mo-Bo II påbörjades efter Mo-Bo I, vilket gjorde att många lärdomar från Mo-Bo I kunde lyftas in i tidigt skede. Utvecklingen av Mo-Bo II var en del av en större stadsutvecklingsprocess, där en hel stadsdel skulle skapas. Ett områdesgemensamt mobilitetshus planerades. Kvarteret var större och var tänkt att ha ett bredare innehåll än i Mo-Bo I. I Mo-Bo II undersöktes delande även på områdesnivå, och hur greppet om ett sammanhängande Stadsgolv kunde skapa bättre förutsättningar för delning, både internt och med utomstående aktörer. Den rumsliga lösningen stöttades av en affärsmodell där en mellanpart var tänkt att hantera service och tjänster i bostadskvarteret. 

Sömlösa övergångar 

Utformningen av Mo-Bo II utgick från konceptet “Livet spiller ut på gatan”. Stadsgolvet utvecklades som idé, med mjukare övergångar mellan offentligt och privat, inomhus och utomhus. Innehållet i och utformningen av kvarterets markplan bearbetades. Istället för att, som ofta i Normalfallet, vara en direkt och skarp gräns mellan det offentliga stadsrummet och den privata bostaden, eftersträvades en mjuk halvoffentlig-halvprivat förbindelse mellan de två. Denna nya förbindande zon var tänkt att utgöra en naturlig mötesplats för närboende och en knutpunkt för delande och service. Genom rumslig utformning som stimulerade till nyttjande, till exempel genom stärkt visuell kontakt och genomtänkta rumssamband, kunde utrymmen planeras för att delas också med personer som inte var boende i huset. 

 Öppenhet

I Mo-Bo II utformades bottenvåningen med en öppen rumsorganisering. Bostadsentréer kopplades ihop med lokaler och publika/utåtriktade funktioner spreds ut över hela kvarteret. Trappor och hiss knöt samman gatuplan med underliggande nivå där flertalet uppställningsplatser för fordon placerades. Gården utgjorde en central mötesplats och länkade samman många av kvarterets rum. Alla delade ytor gestaltades för att vara lättåtkomliga och trivsamma vistelseytor med väl tilltagen takhöjd, goda dagsljusförhållanden och kontaktskapande siktlinjer. “Att vara hemma i hela huset” var en ledande idé, det vill säga att de gemensamma ytorna gestaltades för att användas som en förlängning av det egna hemmet.

En enkel vardag

Bilar skulle enligt områdesplaneringen inte tas in i kvarteret utan parkeras i ett områdesgemensamt mobilitetshus, vilket gav fria förutsättningar att skapa flöden och rörelser med människor i fokus. Gatuplanet kunde utformas som en fortsättning av det offentliga rummet. Ett varierat landskap av rum som flöt in i varandra, både inomhus och utomhus, kunde genereras. Detta grepp bidrog till kommunens vision om levande bottenvåningar.

Det faktum att mobilitetsplaneringen inom kvarteret utgick från mindre, delade och fossilfria fordon öppnade upp för samnyttjande av många ytor; små/lätta fordon dominerar inte miljön såsom stora/tunga fordon tenderar att göra. Särskild hänsyn gavs till att boende enkelt ska komma hem, i alla åldrar, med olika behov, med olika fordon eller till fots. Transporter till och från fastigheten, av människor eller prylar, skulle fungera smidigt.

Breddat serviceutbud

För att skapa en attraktiv blandning och ytterligare minska behovet av transporter planerades för ett brett utbud av service och verksamheter i kvarteret, inklusive förskola och ytor för co-working. En stor vinst med detta var att biytor, vilka normalt kan vara svåra att hyra ut eller utnyttja effektivt, kunde komma till användning. Genom samnyttjande kunde mervärden skapas för både verksamheter och boende i kvarteret. Lösningar för exempelvis låssystem och brandsäkerhet planerades för att ytor skulle kunna delas; ytor som disponerades av förskolan på dagtid kunde nyttjas av annan verksamhet på kvällstid. Målet var att aktivera kvarteret fler tider på dygnet och att bidra till en “nyttjandetät” stadsdel med kortare avstånd och minskat behov av transporter. 

De delade funktionerna behövde anpassas rumsligt för att bli en naturlig del av ett större sammanhängande Stadsgolv. De behövde bli mötesplatser som stimulerade till delande. Dels behövde de delade funktionerna såsom mobilitet synliggöras, dels behövde gränsen mellan offentligt och privat luckras upp och förskjutas in i byggnaden. 

Lobbyn

Lobbyn är en entré till kvarterets delade ytor i både mark- och källarplan. Uppdelningen i två enheter gör att ytor kan nyttjas av såväl en stor, som flera mindre olika hyresgäster. Hiss för de boende placeras i mitten och utrymningstrapphus placeras utvändigt. Detta möjliggör att ytor kan användas oberoende av varandra olika tider på dygnet

Storlek: 3st á 200-380 m2 (Delbart i två enheter).

A. LOBBYN  Entré från gatan till bostäder lokal och service.  B. TORGET  Gårdens torg på ca 200 m² kopplar samman kvarterets många funktioner. Torget ansluter till rum för delade fordon, återbruk, leveranser, service och kvarterets förskolegård. Sammanlänkningen med andra rum ska ligga till grund för en utemiljö med hög delande- och nyttjandegrad.

A. LOBBYN

Entré från gatan till bostäder lokal och service.

B. TORGET

Gårdens torg på ca 200 m² kopplar samman kvarterets många funktioner. Torget ansluter till rum för delade fordon, återbruk, leveranser, service och kvarterets förskolegård. Sammanlänkningen med andra rum ska ligga till grund för en utemiljö med hög delande- och nyttjandegrad.

Illustration: TIP

Illustration: TIP

Illustration: TIP

Illustration: TIP

➊ Hall, uppställningsplats för delade fordon. Plats för längre fordon som lådcyklar samt elladdningsstation och service. ➋ Lobby i kombination med arbetslokal. ➌ Co-workingspace i anslutning till lobby. ➍ Förskola. ➎ Förskolegård. ➏ Torg. ➐ Lokal, restaurang/butik. ➑ Växthus. ➒ Återbruksrum. Ritning:TIP

Hall, uppställningsplats för delade fordon. Plats för längre fordon som lådcyklar samt elladdningsstation och service. Lobby i kombination med arbetslokal. Co-workingspace i anslutning till lobby. Förskola. Förskolegård. Torg. Lokal, restaurang/butik. Växthus. Återbruksrum. Ritning:TIP

➊ Förskola, ateljé. ➋ Lokal. ➌ Hall: Uppställningsplats för delade fordon. Plats för längre fordon som lådcyklar samt elladdningsstation, förråd, verkstad. ➍ Gård, sammankopplad med gatuplan. ➎ Biograf. ➏ Förråd. ➐ Teknikrum. ➑ Cykeltvätt. Ritning:TIP

Förskola, ateljé. Lokal. Hall: Uppställningsplats för delade fordon. Plats för längre fordon som lådcyklar samt elladdningsstation, förråd, verkstad. Gård, sammankopplad med gatuplan. Biograf. Förråd. Teknikrum. Cykeltvätt. Ritning:TIP

 
 
 
 

Läs mer om projektet i Förstudien Stadsinnovationer

Förstudien i Mo-Bo II utvecklar lösningar för hur kvarteret V-N i Slakthusområdet kan minska klimatpåverkan från de boendes vardagsresor, en av de största utsläppsposterna i driftskedet. Med stöd från Naturvårdsverkets utlysning “Stadsinnovationer” som handlar om att utveckla avancerade systemlösningar och spetsteknik för att påverka stadens hållbarhet i rätt riktning.

 

Aktuellt från testbädd Mo-Bo II