Mo-Bo

Ett ökat delande av tjänster och prylar innebär ett ökat delande av ytor, vilket öppnar upp för nytänkande arkitektur.

Uppgiften har varit att utveckla en ny bostadsarkitektur som stöttar modern mobilitet, med ett fokus på användarens behov. Lösningarna behöver vara så attraktiva att de skapar ett förändrat beteende, förändringar i livsstil. De rumsliga innovationerna behöver vara nya lösningar som skapar värde. Det är inte alls detsamma som att “pruta” genom att ta bort ett garage, eller minska antalet parkeringsplatser. 

 Hittills har flertalet av delningsekonomins och digitaliseringens landvinningar skett i befintliga byggnader utan att de har anpassats i någon nämnvärd grad. Projektgruppen i Mo-Bo har utforskat hur nya rum kan formas, för att stötta de aspekter av utvecklingen som leder till ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Den nya mobiliteten har stor potential att bidra till alla dessa dimensioner.

Begreppet “Delningsarkitektur” har myntats under projektets gång och avser rum som stöttar delning. Vi har påbörjat ett nytt tänkande kring (fastighets-)gemensamma ytor, där dessa utformas för att stötta delning. Genom en ny arkitektonisk utformning av flerbostadshuset kan de boendes vardag bli enklare och smidigare. Byggnaden kan erbjuda mer ändamålsenliga rum och utökade funktioner. 

“För bostadsarkitekturen innebar privatbilismen stora ytor och låg rumslig kvalitet. Mobilitetstjänster möjliggör mindre yta och högre rumslig kvalitet. Vi kan skapa större nytta och större värden, både inomhus och utomhus. Bättre rum helt enkelt.”

Karin Kjellson, arkitekt Theory Into Practice

Delningsekonomin har kapacitet att generera nya, mer aktiva gränssnitt mellan gata och byggnad. Detta gränssnitt kan skapa synergier och förutsättningar för att realisera de levande bottenvåningar som ofta efterfrågas i en attraktiv stadsmiljö. Rumsligt handlar det om att etablera en zon för delning med lämplig grad av offentlighet/privathet.  

De rumsliga lösningarna hanterar flöden och rörelser till och från olika zoner, inomhus och utomhus. Nya begrepp för att beskriva rumsliga koncept har använts.

“Lobbyn” beskriver ett välkomnande entrérum, som förbinder bostäderna och de gemensamma rummen med gatan, som också kan innehålla nya delade funktioner.

“Hallen” beskriver en stor gemensam hall, en multifunktionell yta för förvaring, mobilitetshubb och gemensamma aktiviteter.

“Stadsgolvet” beskriver stadens golv, en publik yta som kan sträcka sig både utomhus och inomhus, på offentlig och privat mark. 

“Min förhoppning är att projektets resultat och därigenom bidrar till att landskapsarkitekturen utvecklas till att rymma hållbar mobilitet i den framtida staden. Jag är övertygad om att den hållbara framtida bebyggelsen är tätt sammankopplad med naturens processer och liv.” 

Felix Melin, Landskapsarkitekt Urbio

mo-bo grafik1.png
Ytor och mobilitetstjänster  som återfinns i de tre rummen; Lobbyn, Hallen och Gården. Illustration:TIP

Ytor och mobilitetstjänster som återfinns i de tre rummen; Lobbyn, Hallen och Gården. Illustration:TIP

Stora vinster för området med mo-bo hus

 
 

Normal

Parkering kräver stora ytor, har stor påverkan på stadsmiljön, påverkar förutsättningarna för hållbart resande samt är dyrt att bygga. Dagens krav på privat bilparkering inom bostadskvarteret för med sig flera negativa effekter ur såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska perspektiv. 

 
Illustration: Urbio

Illustration: Urbio

New Normal

På kvartersnivå görs stora vinster, ökad grönska och bottenvåningar som kan ge ett levande stadsgolv med bostadsnära tjänster.

 
Illustration: Urbio & TIP

Illustration: Urbio & TIP

Nya gemensamhetsrum

 
 
Lobbyn  - Husets entré och sammankopplande nod. Illustration: Walk the Room

Lobbyn - Husets entré och sammankopplande nod. Illustration: Walk the Room

Gården  - Yteffektiviteten ger en större och voluminös grönska. Illustration: Walk the Room

Gården - Yteffektiviteten ger en större och voluminös grönska. Illustration: Walk the Room

Hallen  - Ytor som kan användas till både uppställningsplatser och lek. Illustration: Walk the Room

Hallen - Ytor som kan användas till både uppställningsplatser och lek. Illustration: Walk the Room

Hallen  - Flexibla uppställningsplatser för fordon. Illustration Studio superb

Hallen - Flexibla uppställningsplatser för fordon. Illustration Studio superb

En ny affär

 
 

Projektgruppen har låtit en oberoende beräkningskonsult göra en kostnadsbedömning av Mo-Bo I alternativ Normal jämfört med alternativ New Normal. Arkitektritningar på systemhandlingsnivå har använts som beräkningsunderlag. Denna kostnadsbedömning visar en besparing på 15% av byggkostnaden för New Normal jämfört med Normal. Besparingen är beräknad till 24,2 miljoner kronor, eller strax under 400 000 kr per bostad.

De största besparingarna är inom kategorierna Mark och Hus på 7,1 respektive 15,4 miljoner kronor. Inom kategorierna Rör, Luft, El, Transport och Styr är besparingen 1,7 miljoner kronor. I kategorin Transport är New Normal dyrare än Normal, vilket är kopplat till den större hissen i detta alternativ. I övriga kategorier är Normal dyrare. 

Screenshot 2019-06-17 at 23.36.35.png
mo-bo grafik15.png