Posts in Transition Theory
Tvärdiciplinär samverkan i praktiken
Screenshot 2019-09-05 at 18.06.30.png

International Transdisciplinarity Conference 2019, Joining forces for change, 10-13 september i Göteborg, delger vi våra erfarenheter från designforskning från praktiken. Vi utgår från arbetet i Mo-Bo, för att exemplifiera designforskningsprocessen. Vi har arbetat fram resultaten i ett tvärdiciplinärt team och därav uppnått ett unikt och banbrytande förslag på bostadsutformning. Vi hoppas kunna utbyta erfarenheter nationellt samt internationellt på konferensen.
Vårt bidrag Challenge Driven Innovation in Urban Planning - Unpacking Transdisciplinarity in Practice presenteras under torsdagen kl 13.40-15.20 inom temat  Urban challenges and transformations II . Vi ses där!

#ITD_2019 #mo-bo #tiparkitekter #viablecities #designforskning #innovation


Vilken är den rumsliga visionen som ska bära en bilsnål utveckling?
PLAN_mobo4.png

Idag står vårt samhälle inför en stor systemförändring som drivs av automatisering, digitalisering, e-handel samt tjänste- och delningseknomins expansion. Det enda vi vet om framtiden är att vi förmodligen inte kommer resa, jobba och handla som vi gör idag. Det öppnar ett gyllene tillfälle att hitta både klimatsmartare och ytsnålare sätt att lösa våra behov av mobilitet, till lika god eller bättre nytta för fler användare. Frågan är hur detta kommer till fysiska uttryck i staden?

I senaste numret av PLAN, skriver Magnus och Anna om lärdomarna från innovationsprojektet Mo-Bo, och behovet av en ny rumslig vision inom stadsbyggnad för hållbart resande.

Bara sedan starten av Mo-Bo 2016 har en förflyttning gjorts i branschen. Intresset för frågan har ökat markant och flera lösningar eftersöks från olika håll, samtidigt som fler förändringar behöver ske för att öka måluppfyllelsen. Här krävs en lika stark omställning som kan erbjuda en ny berättelse, lika stark som den om bilsamhället. En berättelse om välfärd inom planetens gränser, där de hållbara valen också är de enkla, bekväma och självklara. Därmed finns en stor potential, både i omvandling av befintliga miljöer, och i utformning av nya byggnader och stadsrum.

Läs hela artikeln i PLAN

Fler tester med nytänkande arkitektur behövs för att skapa förändring!


Screenshot 2019-06-03 at 21.44.27.png

Det finns cirka 2,5 miljoner lägenheter i flerbostadshus i Sverige. Nyproduktionen 2018 gav ett tillskott på drygt 40 000 lägenheter, vilket motsvarar ca 2% av befintligt bestånd. Tre (3) av flerbostadshusprojekten som färdigställdes 2018 hade uttalade ambitioner om att utveckla och testa nya mobilitetslösningar: Brf Viva i Göteborg, On Track i Älvsjö och Brf Blicken i Haninge. Under perioden 2010-2019 finns ett 10-tal projekt som utmärker sig med nya mobilitetslösningar, men i de flesta fall handlar det främst om tekniska lösningar framför rumsliga/arkitektoniska.

En uppskattning är att relevanta tester genomförs i fem promille (0,005) av nyproduktionen. Dessa kan bidra med viktig kunskap och processutveckling för att möta ett betydligt större behov. Projektgruppens bedömning är att det behövs många fler tester, på många fler platser, för att utveckla och utvärdera attraktiva alternativ: “Vi vet att dagens lösningar inte når våra mål på utsatt tid, trots detta är det svårt att få till nya tester och skala upp dessa utifrån kunskap och erfarenheter av vad som fungerar.”

Vill du vara med och utveckla fler innovativa projekt? Hör av dig till anna@theoryintopractice.se

Tvärdisciplinärt lärande - Unpacking transdisciplinarity in practice
TD mo-bo8.jpg

Inom Mo-Bo har vi ett tvärdisciplinärt arbete som tar avstamp i att göra skillnad i praktiken. Vi har alla olika drivkrafter i projektet och arbetet kräver en stor del förtroende och öppenhet för att gemensamt realisera innovationer. Som hjälp i processen behöver vi återsamlas och förtydliga “common ground” i både målbild, synliggöra hinder och samla ihop oss för en gemensam förflyttning.

Nina Vogel, forskare på SLU och medverkande i projektet, arbetar med att utveckla det tvärdisciplinära förståelsen och potential inom gruppen. Dagens workshop visade att det finns stor enighet i målbild , och att förändring inom processer där bilnormen dominerar synsättet behöver angripas från flera nivåer, och i alla parters arbete. Incitament för gruppen är en nyckelfaktor till tvärdisciplinär framgång.

Medverkade gjorde KTH, LaTERRE, Upplands-Väsby kommun, TIP och Urbio.

TD mo-bo13.jpg


Transition - metodutveckling för att möjliggöra systemförändringar med SLU
Mo-Bo SLU - 1.jpg

Mo-Bo presenterades för för ett internationellt forskarnätverk inom Urban Transition and Transformation anordnat av forskare Caroline Dahl och Nina Vogel, SLU i Alnarp den 30-31 januari. Via Movium Think Tank partnerskap deltog även flera praktiker med sina projekt inom urban omställning och innovationsprocesser.

Projektet fick ett utvecklat stöd i att formulera sin strategi som en förändrande praktik, och reflektera över projektets koppling till att påverka rådande system. En viktigt steg vidare för att ännu en gång lyfta blicken över testbäddarna för att målstyra mot en förändring  större än projektet.

Nina Vogel, forskare på SLU, tar nu arbetet vidare med en mer utvecklad kritisk analys om utvecklingen av Mo-Bo som projekt, och hur vi genom “transition theory” bättre kan förstå projektet och dess målsättning. Ninas pågående forskning med bilfria urbana distrikt, och som koordinator på SLU Urban Futures, kommer hennes forskning om stadsomvandling, förändringspraktiker, och bilfri stadsutveckling  kunna stötta projektets framtida utveckling.

Mo-Bo SLU - 4.jpg
Mo-Bo SLU - 7.jpg
Mo-Bo SLU - 3.jpg
Transition TheoryTIPSLU