Minskade byggkostnader kan ge mer tjänster!

mo-bo grafik15.png

Projektgruppen har låtit en oberoende beräkningskonsult göra en kostnadsbedömning av Mo-Bo I, alternativ Normal jämfört med alternativ New Normal. Arkitektritningar på systemhandlingsnivå har använts som beräkningsunderlag. Denna kostnadsbedömning visar en besparing på 15% av byggkostnaden för New Normal jämfört med Normal. Besparingen är beräknad till 24,2 miljoner kronor, eller strax under 400 000 kr per bostad.

De största besparingarna är inom kategorierna Mark och Hus på 7,1 respektive 15,4 miljoner kronor. Inom kategorierna Rör, Luft, El, Transport och Styr är besparingen 1,7 miljoner kronor. I kategorin Transport är New Normal dyrare än Normal, vilket är kopplat till den större hissen i detta alternativ. I övriga kategorier är Normal dyrare. 

Stort potential att skapa en stor systemförändring, och ett stort kapital för att nå nya bättre lösningar.

mo-bo I, NybyggnadTIP