Transition - metodutveckling för att möjliggöra systemförändringar med SLU
Mo-Bo SLU - 1.jpg

Mo-Bo presenterades för för ett internationellt forskarnätverk inom Transition / Urban Transitions anordnat av Movium Think Tank, SLU i Alnarp den 30-31 januari. Projektet fick ett utvecklat stöd i att formulera sin strategi som en förändrande praktik, och reflektera över projektets koppling till att påverka rådande system. En viktigt steg vidare för att ännu en gång lyfta blicken över testbäddarna för att målstyra mot en förändring  större än projektet.

Nina Vogel, forskare på SLU, tar nu arbetet vidare med en mer utvecklad kritisk analys om utvecklingen av Mo-Bo som projekt, och hur vi genom “transition theory” bättre kan förstå projektet och dess målsättning. Ninas pågående forskning med bilfria urbana distrikt, och som koordinator på SLU Urban Futures, kommer hennes forskning om stadsomvandling, förändringspraktiker, och bilfri stadsutveckling  kunna stötta projektets framtida utveckling.

Mo-Bo SLU - 4.jpg
Mo-Bo SLU - 7.jpg
Mo-Bo SLU - 3.jpg
Transition TheoryTIPSLU
Fokusgruppsamtal: smart mobilitet & pilotprojekt
Screenshot 2018-12-18 at 21.29.40.png

Kräver hållbar mobilitet nya roller för kommunal planering?

Mats Åberg deltar i fokusgruppsamtal om smart mobilitet och pilotprojekt och delger erfarenheterna från utvecklingen med Nouvelle, och detaljplanen för Vilunda 18:1. Forskningsprojektet leds av Dalia Mukhtar-Landgren och finansieras av K2

TIP
Forskningsresultaten i Mo-Bo presenteras på Transportforum i Linköping
Screenshot 2018-12-18 at 21.43.57.png

VTI arrangerar Transportforum 9-10 januari i Linköping och TIP presenterar arbetet med Mo-Bo under rubriken “Bygga för hållbarhet”, sessionen leds av Malin Gibrand, Trivector. Vi kommer berätta om lärdomarna från projektet, vilka förutsättningar som behöver ges i planeringen och hur arkitekturen kan förändra bilnormen.

– Vi har ännu inte nyttjat arkitekturens fulla potential i att stötta omställningen till mer hållbart resande. Planeringen sitter fortfarande fast i bilnormens grepp, det behöver lirkas upp för att få rätt förutsättningar. Vi behöver frigöra investeringar till att bygga bättre, mer hållbart och för en bredare målgrupp, säger Anna, projektledare för Mo-Bo.

4_10 - Bygga för hållbarhet

Attraktiva, sunda och tillgängliga städer, 2019.01.10, 14:00 - 15:30

 1. Bostadsarkitektur som främjar hållbar mobilitet, Anna Sundman

 2. Mobilitet istället för parkering - från pilotprojekt till norm, Sophia Hammarberg

 3. Så nära men ändå så långt bort – en metod för kvantifiering av trafikleders barriäreffekter, Job van Eldijk

 4. Hisingsbron – infrastrukturprojektet som naturlig del i stadsutvecklingen, Carl-Anton Holmgren

Läs hela programmet här

TIP
SKL satsar på stöd om smart mobilitet
Mo-Bo+VC+startmo%CC%88te16.jpg

SKL satsar på att ta fram stöd till kommuner och regioner i arbetet med en omställning av transportsystemet och tillvarata möjligheter med olika mobilitetstjänster. Mats Åberg, planarkitekt på Upplands Väsby kommun är med i styrgruppen, och delger de lärdomar som redan kan dras ut från Mo-Bo.

Lösningen som testades av Upplands Väsby var en Detaljplan utan krav på privata parkeringsplatser, men med krav på mobilitets åtgärder i form av bilpool, cykelpool, leveransrum, återbruksrum, verkstadsplatser och en utvärdering av pilotprojektet för att kunna utveckla arbetet och få mer underlag till kravställning, dimensionering som kan anpassas till det ökande tjänsteutbudet.

Läs mer om SKLs stöd


Policyworkshop i Upplands Väsby
IMG_3978.jpg

I november samlades Mo-bo-partners och gäster för en workshop om policyutveckling. Agenda 2030 fastslår flera nödvändiga omställningsåtgärder för förändringen mot ett hållbart samhälle. Miljömålen är redan fattade och är nu inte uppe för förhandling, utan ska omsättas i praktik. Såsom parkeringsnormen ser ut idag missar den att leva upp till många av de globala målen - något som vi med etableringen av New Normal hoppas på att förändra. Genom att sluta bygga fast bilnormen kan vi motarbeta etablerade och omoderna makthierarkier där bilägande subventioneras på andras bekostnad. Istället kan vi skapa förutsättningar för jämlik mobilitet, minskade koldioxidutsläpp och sänkta hyresnivåer.

För en omställning till New Normal är det många faktorer som spelar in. I flera fall handlar det om nödvändiga attitydförändringar. Först och främst är dagens system inte hållbart: att fortsätta investera i bilparkeringar blir jättedåligt - vi måste ställa om!

TIPworkshop, policy
Policy workshop

28e november är det dags för workshop inom forskningsprojektet Mo-Bo, där vi vill fånga upp lärdomar och nya perspektiv kring bostadsbyggande med P-tal 0. Vill du delta, men har missat att anmäla dig? Gör det snarast till: elina@kth.se

Vilunda 18:1TIPPolicy
Viable Cities Startkonferens

Denna film är en kort presentation av projektet Mo-Bo som får finansiering inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur där fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor.

TIP
Konceptet Mo-Bo utvecklas för befintligt bostadsbestånd
Screen Shot 2018-09-26 at 13.43.34.png

TIP har inlett ett samarbete med ett allmännyttigt bostadsbolag om att utveckla en strategi för utveckling av sina parkeringsgarage. Flera av dessa står inför nödvändiga renoveringar, och sedan de byggdes har samhället förändrats och behov och lösningar för mobilitet ser annorlunda ut idag.

Tjänsteutvecklingen och digitaliseringen skapar nya förutsättningar för bostadsområden, och speciellt med allmännyttans välutvecklade driftssystem. Mo-Bo III kommer hantera lösningar som bättre möter behov och svarar upp mot ett mer effektivt nyttjande av resurser.

Speciellt intressant i detta arbete är den potentiella skalningen av lösningen och inverkan de kan få på byggd miljö i Sverige, då ca 680 000 bostäder förvaltas av allmännyttan. Med den mängden användare kan omställningen till “New Normal” få helt andra möjligheter att bidra till omställning på bred front.

OmbyggnadTIPMo-Bo III
Mo-Bo visar på möjligheter på SABO's digitaliseringskonferens
sabo - 1.jpg


Framtidens livsmiljöer - så skapar vi klimatsmarta och resurseffektiva städer med digitalisering

Anna Sundman, arkitekt och projektledare i Mo-Bo, ett av de projekt som fått finansiering inom Viable Cities, ger ett konkret exempel på hur digitalisering kan bana väg för nya lösningar. I Mo-Bo lägger delningsekonomi och mobilitetstjänster grunden till det nytänkande bostadskonceptet som integrerar tjänsterna i bostaden och genom form och funktion stöttar omställningen till en mer hållbar livsstil. Med arkitekturen som medel vill projektet ställa om investeringar i ytor/rum, funktioner och tjänster i en mer hållbar riktning.


TIP
Mo-Bo presenteras på Smart Built Environment

Smart Built Environment ordnade en programkonferens för ökat utbyte mellan olika innovations plattformar. Vi presenterade framstegen i Mo-Bo och deltog i innovations utbyte med alla medverkande parter.

TIP
57% lägre klimatpåverkan för Nouvelle!!
LCA_Mo-bo4.png

Livscykelanalys, LCA, är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan av en produkt är. I denna komparativa studie har vi bett IVL undersöka skillnaden mellan två alternativ för att visa skillnaderna mellan ett normalhus “Normal” och Nouvelle “New Normal”, utvecklat med bostadskonceptet Mo-Bo.

De två förslagen kan sammanfattas

 1. NORMAL - Ett flerbostadshus i massivträ med ett underbyggt garage i betong, p-tal 0,7

 2. NEW NORMAL - Vårt nya bostadskoncept Mo-Bo, där huset delar på gemensamma fordon. Uppställningsplatser finns för bilpoolen och P-tal är 0. Fler cykelplatser finns och utökad service som cykeltvätt, mekstation och leveransrum finns i huset. Huset är i massivträ med källare i betong.

I båda förslagen isoleras Byggskedet (A). I produktskedet (råvaruförsörjning,transport och tillverkning) är det en minskning på 55%.I byggproduktions skedet är det en minskning på 50% inom transporter, och en minskning på 64% inom bygg och installationsprocessen. Sammantaget har "New Normal" 57% lägre klimatpåverkan under byggskedet, i jämförelse med ett normalhus för de två undersökta planerna (källare och markplan).

Kul att det går att bidra till en alternativ utveckling med väsentligt lägre klimatpåverkan för byggskedet.

Rapporten är utförd av IVL, och har möjliggjorts genom de stöd som Grön BoStad tilldelat TIP.

Vi kan även tips om Boverket Vägledning för LCA, om man vill lära sig mer.

Mo-Bo i Almedalen

Mo-Bo presenterades i Almedalen hos SLU Urban Futures. Vi visade upp vårt pågående arbete, och delgav de lösningar vi hittills utvecklat.

bilsnål - 2.jpg
bilsnål - 1.jpg
bilsnål - 4.jpg
TIP
Boverket släpper ny rapport – Mo-Bo med i exempel samlingen
Screen Shot 2018-06-30 at 13.48.58.png

Syftet med exempelsamlingen är att inspirera kommuner och andra aktörer att arbeta för en ökad och säker cykling och sprida kunskap om hur planering kan användas för att öka cyklingen. Mo-Bo är med som ett av flera lärande exempel, och vi delar Boverkets analys att de som kan förändra nuläget är främst kommunernas arbete med rätt incitament i planerings skedet.

Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen

TIP
Bortom bilen – Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik
1almedalen.png

Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Under detta seminarium lyfter vi tre sällan synliggjorda vinster: barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster, samt vårt praktiska exempel, Brf. Nouvelle i Upplands Väsby.

Medverkande:

 • Titti Olsson, chefredaktör Tidskriften STAD, Tankesmedjan Movium

 • Charlotta Faith-Ell, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn & WSP

 • Marcus Hedblom, forskare i urbanekologi, SLU

 • Anna Sundman, arkitekt och partner på TIP, Theory Into Practice

 • Josefin Wangel, moderator/biträdande programchef SLU Urban Futures, SLU

Seminariet anordnas av SLU Urban Futures,Hanna Weiber-Post och Josefin Wangel.

Länk till program

TIP
Glada nyheter!! Mo-Bo får 4,2 miljoner i stöd från Viable Cities
Screen Shot 2018-06-27 at 14.47.01.png

“Energimyndigheten bedömer att projektets inriktning ligger väl i linje med utlysningens inriktning genom att på ett gränsöverskridande, innovativt sätt möta energi- och klimatutmaningar för stadsplanering. Vidare har projektet ett stort fokus på mobilitetslösningar som möter medborgarnas behov och även har möjlighet att visa på fördelar för hälsa och välmående. Projektets ambition att förflytta policy till ett nytt normalläge bedöms vara relevant och ha potential att generera stor samhälls- och miljönytta.“

Mo-bo kommer medverkar i programmet för experimentell utveckling med våra verklighetstester där vi utvecklar arkitektur utifrån de nya förutsättningar som digitaliseringen och delningsekonomin möjliggör.

Målet är en omställning från dagens “Normal” inom bostadsarkitektur och stadsplanering med fokus på privatbilism till “New Normal” med fokus på transportbehov, lösningars kapacitet och klimateffekter.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram för smarta och hållbara städer och är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer.

Mobilitet som en del utav boendet – Mo-Bo presenteras på KOMPIS
IMG_9983.JPG

Med temat Mobilitet som en del utav boendet var det helt rätt forum att både presentera Mo-Bo för övriga medverkande samt att lyssna till övriga satsningar runt om i Sverige. Det var kul att se flera representanter för allmännyttan och ett stort intresse hos alla medverkande.

Vi tar med oss en intressant rapport gjord av Intermetra 2018 Kombinerad mobilitet – Kundperspektiv  . En spännande läsning om kundperspektivet, om “early adopters” och “early majority”

KOMPIS är initierat av Regeringens samverkansgrupp för Nästa generations resor och transporter, och är ett projekt under Drive Sweden, finansierat av Vinnova, och syftar till att främja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige.

TIP
Banbrytande Detaljplan

Upplands Väsby kommun har nu utvecklat Detaljplanen för Vilunda 18:1. En detaljplan som innovativt testar ny formuleringar och främjar delningsekonomi, hållbara livsstilar och ekosystemtjänster. Till skillnad från andra planbestämmelser formuleras krav utifrån de boendes resbehov, inte utifrån privata uppställningsplatser för bilar. Alla boende får tillgång till delade elcyklar och bilar. Hör planarkitekt Mats Åberg berätta om att våga testa något nytt! Detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Se Upplands Väsbys film om arbetet 

LCA för att påvisa Mo-Bo potential

Byggande och byggnader leder idag till stora koldioxidutsläpp. Men det är möjligt att minska klimatpåverkan, och den utvecklingen vill vi aktivt bidra till. Vi har därför tagit hjälp av Grön BoStad och IVL Svenska Miljöinstitutet för att göra en jämförande livscykelanalys på Brf Nouvelle i Upplands Väsby.

Brf Nouvelle är testbädd för TIPs innovationsprojekt Mo-Bo, som genom delningsekonomi och  tjänstelösningar möjliggör bättre ytanvändning. Jämfört med ett “normalhus” behöver vår “New Normal”-lösning bara en tredjedel så stor byggnadsvolym för gemensamma ytor. IVLs livscykelanalys kommer jämföra “Normal” och “New Normal” på samma fastighet och därmed visa vilka effekter Mo-Bo-konceptet får för byggnadens koldioxidutsläpp.

Vi vill med den jämförande analysen synliggöra delningsekonomins potential för klimatsmart planering och byggande.

Nybyggnad, NouvelleTIPMo-Bo I, LCA
Fastighet med cyklistfokus – artikel i Byggfakta
Screen Shot 2018-03-22 at 12.03.59.png

– Politikerna har sagt att det här är ett sätt att inte bygga för alla. Men det bygger på ett feltänk. Det är i själva verket tvärtom, där alla som lever utan bil i Upplands Väsby just nu blir exkluderade och får betala dyrare hyror på grund av alla som vill ha bilparkeringar. För det är dyrt att bygga parkeringsplatser, tillägger Törnsten, och frågar om Laterre genom den parkeringsfria brf Nouvelle har kunnat få ned priserna på lägenheterna.

– Det är marknadsmässiga priser. Men vi har en låg belåningsgrad och låga driftskostnader, eftersom vi inte har ett stort garage som behöver underhållas. Så vi har kunnat ha ganska låga avgifter, och då ingår medlemskap i bilpool och cykelpool, svarar Erika Lundvall.

Läs hela artikeln här

Nouvelle, NybyggnadTIPMo-Bo I