Tvärdisciplinärt lärande - Unpacking transdisciplinarity in practice
TD mo-bo8.jpg

Inom Mo-Bo har vi ett tvärdisciplinärt arbete som tar avstamp i att göra skillnad i praktiken. Vi har alla olika drivkrafter i projektet och arbetet kräver en stor del förtroende och öppenhet för att gemensamt realisera innovationer. Som hjälp i processen behöver vi återsamlas och förtydliga “common ground” i både målbild, synliggöra hinder och samla ihop oss för en gemensam förflyttning.

Nina Vogel, forskare på SLU och medverkande i projektet, arbetar med att utveckla det tvärdisciplinära förståelsen och potential inom gruppen. Dagens workshop visade att det finns stor enighet i målbild , och att förändring inom processer där bilnormen dominerar synsättet behöver angripas från flera nivåer, och i alla parters arbete. Incitament för gruppen är en nyckelfaktor till tvärdisciplinär framgång.

Medverkade gjorde KTH, LaTERRE, Upplands-Väsby kommun, TIP och Urbio.

TD mo-bo13.jpg


Påskseminarium 11 april: Vägen till ett rättvist och inkluderande transportsystem
1bcb70cd-715a-4329-8492-66fd8af0ff2a.jpg

Trivector anordnade ett seminarium kring rättvist och inkluderande transportsystem. Mo-Bo presenterades i ett utav spåren som fokuserade på hur mobilitetstjänster behöver bli mer inkluderande. Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Stadsutveckling ( Trivector) modererade avslutande panelsamtal med lärdomar från kollektivtrafiksplanering, bostadsbyggande, kommunal förvaltning och policyutveckling.

Nya mobilitetstjänster måste vara inkluderande

Nya mobilitetstjänster poppar upp som svampar. Men hur kan städer hantera dessa så att de också blir till nytta i klimatomställningen? De flesta satsningar och piloter med olika mobilitetstjänster görs i socialt priviligierade områden. Hur skulle de kunna se ut för att fungera även i andra områden?

 • Hur bygger vi mobilitet som tjänst som inkluderar alla?
  Hanna Wennberg, affärsområdeschef Social hållbarhet

 • Istället för parkering - Mobilitetshubbar, MoBo, och EC2B
  Christian Fredriksson, Projektledare

 • Mo-Bo
  Anna Sundman & Magnus Björkman, Theory Into Practice

 • Avslutande panelsamtal
  Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef Trivector
  Anna Sundman, Theory Into Practice
  Anna Anderman, Österåkers kommun
  Sara Rhudin, SKL

TIP
Utbyte med nätverket MMMiS - Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen
MMMiS.jpg

Under en heldag utbyte vi erfarenheter med Kommunnätverket som leds av Trivector. Fokus på dagen handlade om kommunernas roll för bilsnål utveckling. Vilka juridiska hinder finns? Vilka kravställningar tar fram rätt incitament för byggaktörer? Och hur kan man arbeta normförändrande.

Kommunerna utbyte erfarenheter och praktiska tips, och alla var överens om att bättre uppföljning av initiativ som pågår behövs. Medverkade gjorde Västerås, Sundbyberg, Nacka, Örebro, Uppsala, Upplands Väsby, Umeå, Eskilstuna, Gävle och Borås

Mer om MMMiS - Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen

Vilunda 18:1TIP
Ökat intresse från bostadsrättsföreningar
IMG_3322.jpg

Kombinerad mobilitet lockar även bostadsrättsföreningar som vill se över sina gemensamma investeringar, och erbjuda bättre och mer effektiv service till sina medlemmar. Vi presenterade våra senaste forskningsresultat för bostadsrättsföreningen i Minneberg, och delade även vår erfarenhet om vad som kan vara möjliga alternativ för de boendes livsmiljö och de ytinvesteringar som kan frigöras.

Ubigo medverkade och erbjöd de boende att testa deras tjänster med en första månad gratis.

IMG_3326.jpg
IMG_3313.jpg
TIP
Transition - metodutveckling för att möjliggöra systemförändringar med SLU
Mo-Bo SLU - 1.jpg

Mo-Bo presenterades för för ett internationellt forskarnätverk inom Urban Transition and Transformation anordnat av forskare Caroline Dahl och Nina Vogel, SLU i Alnarp den 30-31 januari. Via Movium Think Tank partnerskap deltog även flera praktiker med sina projekt inom urban omställning och innovationsprocesser.

Projektet fick ett utvecklat stöd i att formulera sin strategi som en förändrande praktik, och reflektera över projektets koppling till att påverka rådande system. En viktigt steg vidare för att ännu en gång lyfta blicken över testbäddarna för att målstyra mot en förändring  större än projektet.

Nina Vogel, forskare på SLU, tar nu arbetet vidare med en mer utvecklad kritisk analys om utvecklingen av Mo-Bo som projekt, och hur vi genom “transition theory” bättre kan förstå projektet och dess målsättning. Ninas pågående forskning med bilfria urbana distrikt, och som koordinator på SLU Urban Futures, kommer hennes forskning om stadsomvandling, förändringspraktiker, och bilfri stadsutveckling  kunna stötta projektets framtida utveckling.

Mo-Bo SLU - 4.jpg
Mo-Bo SLU - 7.jpg
Mo-Bo SLU - 3.jpg
Transition TheoryTIPSLU
Fokusgruppsamtal: smart mobilitet & pilotprojekt
Screenshot 2018-12-18 at 21.29.40.png

Kräver hållbar mobilitet nya roller för kommunal planering?

Mats Åberg deltar i fokusgruppsamtal om smart mobilitet och pilotprojekt och delger erfarenheterna från utvecklingen med Nouvelle, och detaljplanen för Vilunda 18:1. Forskningsprojektet leds av Dalia Mukhtar-Landgren och finansieras av K2

TIP
Forskningsresultaten i Mo-Bo presenteras på Transportforum i Linköping
Screenshot 2018-12-18 at 21.43.57.png

VTI arrangerar Transportforum 9-10 januari i Linköping och TIP presenterar arbetet med Mo-Bo under rubriken “Bygga för hållbarhet”, sessionen leds av Malin Gibrand, Trivector. Vi kommer berätta om lärdomarna från projektet, vilka förutsättningar som behöver ges i planeringen och hur arkitekturen kan förändra bilnormen.

– Vi har ännu inte nyttjat arkitekturens fulla potential i att stötta omställningen till mer hållbart resande. Planeringen sitter fortfarande fast i bilnormens grepp, det behöver lirkas upp för att få rätt förutsättningar. Vi behöver frigöra investeringar till att bygga bättre, mer hållbart och för en bredare målgrupp, säger Anna, projektledare för Mo-Bo.

4_10 - Bygga för hållbarhet

Attraktiva, sunda och tillgängliga städer, 2019.01.10, 14:00 - 15:30

 1. Bostadsarkitektur som främjar hållbar mobilitet, Anna Sundman

 2. Mobilitet istället för parkering - från pilotprojekt till norm, Sophia Hammarberg

 3. Så nära men ändå så långt bort – en metod för kvantifiering av trafikleders barriäreffekter, Job van Eldijk

 4. Hisingsbron – infrastrukturprojektet som naturlig del i stadsutvecklingen, Carl-Anton Holmgren

Läs hela programmet här

TIP
SKL satsar på stöd om smart mobilitet
Mo-Bo+VC+startmo%CC%88te16.jpg

SKL satsar på att ta fram stöd till kommuner och regioner i arbetet med en omställning av transportsystemet och tillvarata möjligheter med olika mobilitetstjänster. Mats Åberg, planarkitekt på Upplands Väsby kommun är med i styrgruppen, och delger de lärdomar som redan kan dras ut från Mo-Bo.

Lösningen som testades av Upplands Väsby var en Detaljplan utan krav på privata parkeringsplatser, men med krav på mobilitets åtgärder i form av bilpool, cykelpool, leveransrum, återbruksrum, verkstadsplatser och en utvärdering av pilotprojektet för att kunna utveckla arbetet och få mer underlag till kravställning, dimensionering som kan anpassas till det ökande tjänsteutbudet.

Läs mer om SKLs stöd


Policyworkshop i Upplands Väsby
IMG_3978.jpg

I november samlades Mo-bo-partners och gäster för en workshop om policyutveckling. Agenda 2030 fastslår flera nödvändiga omställningsåtgärder för förändringen mot ett hållbart samhälle. Miljömålen är redan fattade och är nu inte uppe för förhandling, utan ska omsättas i praktik. Såsom parkeringsnormen ser ut idag missar den att leva upp till många av de globala målen - något som vi med etableringen av New Normal hoppas på att förändra. Genom att sluta bygga fast bilnormen kan vi motarbeta etablerade och omoderna makthierarkier där bilägande subventioneras på andras bekostnad. Istället kan vi skapa förutsättningar för jämlik mobilitet, minskade koldioxidutsläpp och sänkta hyresnivåer.

För en omställning till New Normal är det många faktorer som spelar in. I flera fall handlar det om nödvändiga attitydförändringar. Först och främst är dagens system inte hållbart: att fortsätta investera i bilparkeringar blir jättedåligt - vi måste ställa om!

TIPworkshop, policy
Policy workshop

28e november är det dags för workshop inom forskningsprojektet Mo-Bo, där vi vill fånga upp lärdomar och nya perspektiv kring bostadsbyggande med P-tal 0. Vill du delta, men har missat att anmäla dig? Gör det snarast till: elina@kth.se

Vilunda 18:1TIPPolicy
Viable Cities Startkonferens

Denna film är en kort presentation av projektet Mo-Bo som får finansiering inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur där fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor.

TIP
Konceptet Mo-Bo utvecklas för befintligt bostadsbestånd
Screen Shot 2018-09-26 at 13.43.34.png

TIP har inlett ett samarbete med ett allmännyttigt bostadsbolag om att utveckla en strategi för utveckling av sina parkeringsgarage. Flera av dessa står inför nödvändiga renoveringar, och sedan de byggdes har samhället förändrats och behov och lösningar för mobilitet ser annorlunda ut idag.

Tjänsteutvecklingen och digitaliseringen skapar nya förutsättningar för bostadsområden, och speciellt med allmännyttans välutvecklade driftssystem. Mo-Bo III kommer hantera lösningar som bättre möter behov och svarar upp mot ett mer effektivt nyttjande av resurser.

Speciellt intressant i detta arbete är den potentiella skalningen av lösningen och inverkan de kan få på byggd miljö i Sverige, då ca 680 000 bostäder förvaltas av allmännyttan. Med den mängden användare kan omställningen till “New Normal” få helt andra möjligheter att bidra till omställning på bred front.

OmbyggnadTIPMo-Bo III
Mo-Bo visar på möjligheter på SABO's digitaliseringskonferens
sabo - 1.jpg


Framtidens livsmiljöer - så skapar vi klimatsmarta och resurseffektiva städer med digitalisering

Anna Sundman, arkitekt och projektledare i Mo-Bo, ett av de projekt som fått finansiering inom Viable Cities, ger ett konkret exempel på hur digitalisering kan bana väg för nya lösningar. I Mo-Bo lägger delningsekonomi och mobilitetstjänster grunden till det nytänkande bostadskonceptet som integrerar tjänsterna i bostaden och genom form och funktion stöttar omställningen till en mer hållbar livsstil. Med arkitekturen som medel vill projektet ställa om investeringar i ytor/rum, funktioner och tjänster i en mer hållbar riktning.


TIP
Mo-Bo presenteras på Smart Built Environment

Smart Built Environment ordnade en programkonferens för ökat utbyte mellan olika innovations plattformar. Vi presenterade framstegen i Mo-Bo och deltog i innovations utbyte med alla medverkande parter.

TIP
57% lägre klimatpåverkan för Nouvelle!!
LCA_Mo-bo4.png

Livscykelanalys, LCA, är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan av en produkt är. I denna komparativa studie har vi bett IVL undersöka skillnaden mellan två alternativ för att visa skillnaderna mellan ett normalhus “Normal” och Nouvelle “New Normal”, utvecklat med bostadskonceptet Mo-Bo.

De två förslagen kan sammanfattas

 1. NORMAL - Ett flerbostadshus i massivträ med ett underbyggt garage i betong, p-tal 0,7

 2. NEW NORMAL - Vårt nya bostadskoncept Mo-Bo, där huset delar på gemensamma fordon. Uppställningsplatser finns för bilpoolen och P-tal är 0. Fler cykelplatser finns och utökad service som cykeltvätt, mekstation och leveransrum finns i huset. Huset är i massivträ med källare i betong.

I båda förslagen isoleras Byggskedet (A). I produktskedet (råvaruförsörjning,transport och tillverkning) är det en minskning på 55%.I byggproduktions skedet är det en minskning på 50% inom transporter, och en minskning på 64% inom bygg och installationsprocessen. Sammantaget har "New Normal" 57% lägre klimatpåverkan under byggskedet, i jämförelse med ett normalhus för de två undersökta planerna (källare och markplan).

Kul att det går att bidra till en alternativ utveckling med väsentligt lägre klimatpåverkan för byggskedet.

Rapporten är utförd av IVL, och har möjliggjorts genom de stöd som Grön BoStad tilldelat TIP.

Vi kan även tips om Boverket Vägledning för LCA, om man vill lära sig mer.

Mo-Bo i Almedalen

Mo-Bo presenterades i Almedalen hos SLU Urban Futures. Vi visade upp vårt pågående arbete, och delgav de lösningar vi hittills utvecklat.

bilsnål - 2.jpg
bilsnål - 1.jpg
bilsnål - 4.jpg
TIP
Boverket släpper ny rapport – Mo-Bo med i exempel samlingen
Screen Shot 2018-06-30 at 13.48.58.png

Syftet med exempelsamlingen är att inspirera kommuner och andra aktörer att arbeta för en ökad och säker cykling och sprida kunskap om hur planering kan användas för att öka cyklingen. Mo-Bo är med som ett av flera lärande exempel, och vi delar Boverkets analys att de som kan förändra nuläget är främst kommunernas arbete med rätt incitament i planerings skedet.

Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen

TIP
Bortom bilen – Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik
1almedalen.png

Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Under detta seminarium lyfter vi tre sällan synliggjorda vinster: barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster, samt vårt praktiska exempel, Brf. Nouvelle i Upplands Väsby.

Medverkande:

 • Titti Olsson, chefredaktör Tidskriften STAD, Tankesmedjan Movium

 • Charlotta Faith-Ell, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn & WSP

 • Marcus Hedblom, forskare i urbanekologi, SLU

 • Anna Sundman, arkitekt och partner på TIP, Theory Into Practice

 • Josefin Wangel, moderator/biträdande programchef SLU Urban Futures, SLU

Seminariet anordnas av SLU Urban Futures,Hanna Weiber-Post och Josefin Wangel.

Länk till program

TIP