Tvärdiciplinär samverkan i praktiken
Screenshot 2019-09-05 at 18.06.30.png

International Transdisciplinarity Conference 2019, Joining forces for change, 10-13 september i Göteborg, delger vi våra erfarenheter från designforskning från praktiken. Vi utgår från arbetet i Mo-Bo, för att exemplifiera designforskningsprocessen. Vi har arbetat fram resultaten i ett tvärdiciplinärt team och därav uppnått ett unikt och banbrytande förslag på bostadsutformning. Vi hoppas kunna utbyta erfarenheter nationellt samt internationellt på konferensen.
Vårt bidrag Challenge Driven Innovation in Urban Planning - Unpacking Transdisciplinarity in Practice presenteras under torsdagen kl 13.40-15.20 inom temat  Urban challenges and transformations II . Vi ses där!

#ITD_2019 #mo-bo #tiparkitekter #viablecities #designforskning #innovation


Ett nytt kunderbjudande!
mo-bo kundfokus. jpg

Boende och transporter är två av de tre största utgiftskategorierna för svenska hushåll. Ett genomsnittligt hushåll i Sverige lägger enligt Statistiska Centralbyrån 29% av sina utgifter på boende och 11% på transporter. 

Sett ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv sparas stora ytor och kostnader genom att erbjuda de boende delade fordon. En jämförelse mellan Normal och New Normal visar att det är möjligt att ge varje hushåll en “mobilitetspott” på i snitt 1400 kr/månad, till samma kostnad för fastighetsägaren som att tillhandahålla privata parkeringsplatser enligt kommunens parkeringsnorm. 

Beroende på resbehov kommer hushållen göra olika besparingar. Ett singelhushåll som i huvudsak reser med kollektivtrafik, gång och med cykel/elcykelpool kommer få hela sin transportkostnad täckt av mobilitetspotten på 1220 kr/mån. Det blir pengar över som exempelvis kan sparas till en elbil på semesterresan.

Ett hushåll med två vuxna och två barn hade i Normal en privatleasad bil och ett månadskort på SL, till en månadskostnad om 6 200 kr/mån. I New Normal så använder de kollektivtrafik i 40 dagar, bil i 21 timmar, taxi tre resor och obegränsat med gång och cykel/elcykel till en månadskostnad på 1 550 kr/mån utöver mobilitetspotten på 2 240 kr/mån som ingår i boendet. Besparingen för hushållet i New Normal blir ca 4 600 kr/månad jämfört med Normal.

Vem ser en ny bostadsaffär för kunden?

#Mo-Bo #MaaS #FutureMobility #UrbanMobility #tiparkitekter #bopol

mo-boTIP
Livsmiljö och mobilitet på Public Spaces
03_PublicSpaces-LinkedIn_Cykel-1110x1380px_190826.jpg

Göteborg som cykelstad är temat, och vi bidrar med att parata om vinsterna i livsmiljön. Vi har genom projektet undersökt den nya arkitekturen som möjliggörs genom mobilitetstjänster, nu vill vi se idéerna få fäste i en områdesplanering för att visa vad det kan ge till staden.

Samtal med oss på Public Spaces, kl 13, 4e september, Åbymässan, Mölndal.

Registrera dig gratis här: publicspaces-gbg.se

Public Spaces

#Mo-Bo #MaaS #FutureMobility #UrbanMobility #livsmiljö

mo-boTIP
Minskade byggkostnader kan ge mer tjänster!
mo-bo grafik15.png

Projektgruppen har låtit en oberoende beräkningskonsult göra en kostnadsbedömning av Mo-Bo I, alternativ Normal jämfört med alternativ New Normal. Arkitektritningar på systemhandlingsnivå har använts som beräkningsunderlag. Denna kostnadsbedömning visar en besparing på 15% av byggkostnaden för New Normal jämfört med Normal. Besparingen är beräknad till 24,2 miljoner kronor, eller strax under 400 000 kr per bostad.

De största besparingarna är inom kategorierna Mark och Hus på 7,1 respektive 15,4 miljoner kronor. Inom kategorierna Rör, Luft, El, Transport och Styr är besparingen 1,7 miljoner kronor. I kategorin Transport är New Normal dyrare än Normal, vilket är kopplat till den större hissen i detta alternativ. I övriga kategorier är Normal dyrare. 

Stort potential att skapa en stor systemförändring, och ett stort kapital för att nå nya bättre lösningar.

mo-bo I, NybyggnadTIP
Vilken är den rumsliga visionen som ska bära en bilsnål utveckling?
PLAN_mobo4.png

Idag står vårt samhälle inför en stor systemförändring som drivs av automatisering, digitalisering, e-handel samt tjänste- och delningseknomins expansion. Det enda vi vet om framtiden är att vi förmodligen inte kommer resa, jobba och handla som vi gör idag. Det öppnar ett gyllene tillfälle att hitta både klimatsmartare och ytsnålare sätt att lösa våra behov av mobilitet, till lika god eller bättre nytta för fler användare. Frågan är hur detta kommer till fysiska uttryck i staden?

I senaste numret av PLAN, skriver Magnus och Anna om lärdomarna från innovationsprojektet Mo-Bo, och behovet av en ny rumslig vision inom stadsbyggnad för hållbart resande.

Bara sedan starten av Mo-Bo 2016 har en förflyttning gjorts i branschen. Intresset för frågan har ökat markant och flera lösningar eftersöks från olika håll, samtidigt som fler förändringar behöver ske för att öka måluppfyllelsen. Här krävs en lika stark omställning som kan erbjuda en ny berättelse, lika stark som den om bilsamhället. En berättelse om välfärd inom planetens gränser, där de hållbara valen också är de enkla, bekväma och självklara. Därmed finns en stor potential, både i omvandling av befintliga miljöer, och i utformning av nya byggnader och stadsrum.

Läs hela artikeln i PLAN

Fler tester med nytänkande arkitektur behövs för att skapa förändring!


Screenshot 2019-06-03 at 21.44.27.png

Det finns cirka 2,5 miljoner lägenheter i flerbostadshus i Sverige. Nyproduktionen 2018 gav ett tillskott på drygt 40 000 lägenheter, vilket motsvarar ca 2% av befintligt bestånd. Tre (3) av flerbostadshusprojekten som färdigställdes 2018 hade uttalade ambitioner om att utveckla och testa nya mobilitetslösningar: Brf Viva i Göteborg, On Track i Älvsjö och Brf Blicken i Haninge. Under perioden 2010-2019 finns ett 10-tal projekt som utmärker sig med nya mobilitetslösningar, men i de flesta fall handlar det främst om tekniska lösningar framför rumsliga/arkitektoniska.

En uppskattning är att relevanta tester genomförs i fem promille (0,005) av nyproduktionen. Dessa kan bidra med viktig kunskap och processutveckling för att möta ett betydligt större behov. Projektgruppens bedömning är att det behövs många fler tester, på många fler platser, för att utveckla och utvärdera attraktiva alternativ: “Vi vet att dagens lösningar inte når våra mål på utsatt tid, trots detta är det svårt att få till nya tester och skala upp dessa utifrån kunskap och erfarenheter av vad som fungerar.”

Vill du vara med och utveckla fler innovativa projekt? Hör av dig till anna@theoryintopractice.se

Fullt hus på slutseminariet!
slutseminarium.jpg

Tack till alla som deltog i Mo-bo:s slutseminarium! Roligt med både stort intresse och många intressanta frågor och inspel från er som var där.

Nu söker vi er som vill vara med och skapa nästa innovativa testbädd!
Kontakta projektledare Anna Sundman från Theory Into Practice på anna@theoryintopractice.se

Missade du seminariet och vill få tag på publikationen som delades ut? Läs och ladda ned här

#mobo #futuremobility #maas #urbanmobility #delningsarkitektur #mobilitet #viablecities #bopol

I panelsamtalet svarade deltagare från KTH, IVL, Sveriges Allmännytta och Sundbyberg Stad på vad som behövs för att komma vidare mot mer hållbar planering: våga styra mot det vi vill ha; utgå från mobilitetsbehov, inte parkeringstal i planeringen; bygg på rätt platser samt fokusera på människans upplevelse, inte fordonens.

I panelsamtalet svarade deltagare från KTH, IVL, Sveriges Allmännytta och Sundbyberg Stad på vad som behövs för att komma vidare mot mer hållbar planering: våga styra mot det vi vill ha; utgå från mobilitetsbehov, inte parkeringstal i planeringen; bygg på rätt platser samt fokusera på människans upplevelse, inte fordonens.

Ny rapport! Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur

Nu finns rapporten att läsa och ladda ned från hemsidan för att sprida till ditt nätverk!
Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur. I innovationsprojektet Mo-Bo utvecklar projektparterna ett bostadskoncept med mobilitetstjänster, för att lösa de boendes transporter på ett hållbart sätt. Mobilitetstjänster möjliggör att fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor. I anslutning till bostaden frigörs stora ytor och kostnader som tidigare investerats i privata bilplatser. I dagens “Normal” inom bostadsarkitektur och stadsplanering formas miljön i stor utsträckning av privatbilism. I Mo-Bo utforskar projektparterna “New Normal” – ett boende med delade mobilitetstjänster. Hur ser den miljön ut? Vilka är de rumsliga innovationerna?

Screenshot 2019-06-13 at 11.16.10.png
 

Mo-Bo | Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur

styrning mot nya mål.png
 

STYRNING MOT NYA MÅL Bostadskvarter med p-tal 0
slutseminarium, mo-boTIP
En vecka kvar till Mo-Bo:s slutseminarium i Stockholm!
slutevent.gif

Datum: 12e juni
Tid: 9.00 - 11.00
Var: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm

ANMÄL DIG HÄR INNAN PLATSERNA TAR SLUT!

Under seminariet på Bygget, kommer vi att presentera resultat och lärdomar ur innovationsprojektet Mo-Bo. Mo-Bo är ett bostadskoncept där mobilitetstjänster löser de boende behov av transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Hur kan delningsekonomi och mobilitetstjänster integreras i bostaden? Hur ser arkitekturen ut? Vilka systemförändringar behövs för att nå dit?

Presentationen kommer följas av en paneldiskussion med representanter från KTH, Sundbybergs Stad, Sveriges Allmännytta och IVL.

Eventet är en del av KOMPIS MeetUp som denna gång ägnas åt MaaS-utveckling och vad som just nu händer runtom i landet på området. Efter Mo-Bo:s slutseminarium fortsätter MeetUp med spännande programpunkter fram till kl 19.00. Observera att du om du vill delta i hela KOMPIS-dagen också behöver anmäla dig till KOMPIS:s event.

Välkomna!

#mobilitet #mobo #hallbarstad #viablecities #energimyndigheten #maas #futuremobility #urbanmobility #delningsarkitektur #bopol #arkpol

Bilfria bostadsgårdar med ekosystemtjänster är förutsättning för hållbar stad

I omställningen till ett hållbart stadsbyggande framstår ekosystemtjänster tillsammans med nollkrav på bilparkering inom bostadskvarter som självklara verktyg med stor potential. Med bostadskvarter utan bilparkering möjliggörs den gröna, hälsosamma och hållbara livsmiljö som beskrivs i stadsplanerarnas visionsbilder.

I våra testbäddar är det tydligt att delade fordon och tjänster ökar den kvalitativa grönytan. Ett viktigt samband att belysa inom planering: styrning mot mobilitetstjänster ger mer grönyta i våra allt tätare städer. I artikeln tar Urbio upp de aspekter som skiljer ut sig, dagvattenhantering, ekosystemtjänster och allmänt väl befinnande hos boende i staden. Läs artikeln skriven av Felix Melin, Urbio på Hållbar stad : Bilfria bostadsgårdar med ekosystemtjänster är förutsättning för hållbar stad

TIP
Mo-Bo Slutseminarie 12/6 OBS NY TID & PLATS!
inbjudan slutseminarium.jpg

Under seminariet presenterar vi våra resultat och lärdomar från innovationsprojektet utifrån projektparters olika perspektiv; kommun, byggaktör, arkitekt, tjänsteleverantör och forskare.

Eventet är en del av KOMPIS MeetUp som denna gång ägnas åt MaaS-utveckling och vad som just nu händer runtom i landet på området. Efter Mo-Bo:s slutseminarium fortsätter MeetUp med spännande programpunkter fram till kl 19.00. Observera att du om du vill delta i hela KOMPIS-dagen också behöver anmäla dig till KOMPIS:s event.

Anmäl dig till Mo-Bo:s slutseminarie här!

Anmäl dig till resten av KOMPIS-dagen här

 • Seminariet hålls på Bygget, Norrlandsgatan 11 

 • 12 juni, kl 9.00- 11

mo-boTIP
Hallen - Ett nytt bostadsrum för att öka delning
Hallen_WtR.jpg

I Mo-Bo har vi genom ett flertal grepp arbetat för rumsliga, delningsfrämjande hållbarhetsåtgärder. Dessa kan delas in i kategorierna (1) bilreducerande, (2) cykelfrämjande och (3) community-stärkande. I korthet handlar det om att nå en förflyttning till delandenorm (från dagens ägande) som innebär ett flertal positiva effekter och mervärden på såväl kvarters- som områdesnivå.

Ett av rummen som innovationsprojektet utvecklat är Hallen. Ett stort multi-funktionsrum där boende kan förvara gemensamma fossilfria fordon, verkstad, lekyta, eller framtida funktioner vi i dagsläget har svårt att förutse. Här byggs flexibilitet in, och boende kan påverka och förändra sin boendemiljö med denna rumsliga resurs. Vi kallar det delningsarkitektur, då rummet ger ny förutsättningar för ett delande inom bostadshuset.

Visions bilden har WtR tagit fram


Tvärdisciplinärt lärande - Unpacking transdisciplinarity in practice
TD mo-bo8.jpg

Inom Mo-Bo har vi ett tvärdisciplinärt arbete som tar avstamp i att göra skillnad i praktiken. Vi har alla olika drivkrafter i projektet och arbetet kräver en stor del förtroende och öppenhet för att gemensamt realisera innovationer. Som hjälp i processen behöver vi återsamlas och förtydliga “common ground” i både målbild, synliggöra hinder och samla ihop oss för en gemensam förflyttning.

Nina Vogel, forskare på SLU och medverkande i projektet, arbetar med att utveckla det tvärdisciplinära förståelsen och potential inom gruppen. Dagens workshop visade att det finns stor enighet i målbild , och att förändring inom processer där bilnormen dominerar synsättet behöver angripas från flera nivåer, och i alla parters arbete. Incitament för gruppen är en nyckelfaktor till tvärdisciplinär framgång.

Medverkade gjorde KTH, LaTERRE, Upplands-Väsby kommun, TIP och Urbio.

TD mo-bo13.jpg


Påskseminarium 11 april: Vägen till ett rättvist och inkluderande transportsystem
1bcb70cd-715a-4329-8492-66fd8af0ff2a.jpg

Trivector anordnade ett seminarium kring rättvist och inkluderande transportsystem. Mo-Bo presenterades i ett utav spåren som fokuserade på hur mobilitetstjänster behöver bli mer inkluderande. Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Stadsutveckling ( Trivector) modererade avslutande panelsamtal med lärdomar från kollektivtrafiksplanering, bostadsbyggande, kommunal förvaltning och policyutveckling.

Nya mobilitetstjänster måste vara inkluderande

Nya mobilitetstjänster poppar upp som svampar. Men hur kan städer hantera dessa så att de också blir till nytta i klimatomställningen? De flesta satsningar och piloter med olika mobilitetstjänster görs i socialt priviligierade områden. Hur skulle de kunna se ut för att fungera även i andra områden?

 • Hur bygger vi mobilitet som tjänst som inkluderar alla?
  Hanna Wennberg, affärsområdeschef Social hållbarhet

 • Istället för parkering - Mobilitetshubbar, MoBo, och EC2B
  Christian Fredriksson, Projektledare

 • Mo-Bo
  Anna Sundman & Magnus Björkman, Theory Into Practice

 • Avslutande panelsamtal
  Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef Trivector
  Anna Sundman, Theory Into Practice
  Anna Anderman, Österåkers kommun
  Sara Rhudin, SKL

TIP
TIP & Trivector i nytt samarbete med Fastighets AB Förvaltaren
sektion_skvadronen.JPG

Tillsammans med Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren ska TIP och Trivector omvandla underutnyttjade garage till attraktiva bostadsmiljöer i Rissne.

Samarbetet innebär att Förvaltaren kommer med som projektpart i Mo-Bo - arkitektur för hållbar mobilitet. Mo-Bo:s första två delar har behandlat delningsarkitektur (delande av ytor och tjänster) i nyproduktion. I denna del (Mo-Bo III) undersöker vi möjlig anpassning och utveckling i befintligt bestånd.

Här tror vi delningskonceptet kan nå en stor grupp användare och förbättra tillgång till mobilitetstjänster för fler.


Ombyggnad, Rissne, mo-bo IIITIP
Utbyte med nätverket MMMiS - Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen
MMMiS.jpg

Under en heldag utbyte vi erfarenheter med Kommunnätverket som leds av Trivector. Fokus på dagen handlade om kommunernas roll för bilsnål utveckling. Vilka juridiska hinder finns? Vilka kravställningar tar fram rätt incitament för byggaktörer? Och hur kan man arbeta normförändrande.

Kommunerna utbyte erfarenheter och praktiska tips, och alla var överens om att bättre uppföljning av initiativ som pågår behövs. Medverkade gjorde Västerås, Sundbyberg, Nacka, Örebro, Uppsala, Upplands Väsby, Umeå, Eskilstuna, Gävle och Borås

Mer om MMMiS - Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen

Vilunda 18:1TIP
Rikshem köper Nouvelle

Rikshem förvärvar fastigheten, och projektet övergår nu till hyresrätter. Rikshem har visat ett unikt intresse för de tjänstelösningar som projektet utvecklat.

Unikt med projektet är att detaljplanen har p-tal noll och därmed inte ställer krav på privata parkeringsplatser. Istället har det varit viktigt att, tillsammans med kommunen, skapa förutsättningar för att minska behovet av biltransporter genom funktioner och tjänsteutbud. Huset ska erbjuda kylutrymmen för matleveranser, extra stora postfack för paket direkt till dörren och lösningar för mer hållbara transporter. En gemensam cykelpool med olika typer av cyklar, samt en bilpool med bokningsbara bilar, kommer finnas tillgänglig för hyresgästerna. Cykelutrymmena ska vara välplanerade och lättillgängliga. Grovsoprum, återvinning och återbruksrum ska också finnas.  

Förutom bostäder skapas även två lokaler och Rikshem kommer att flytta sitt förvaltningskontor, för hela norra Stockholm, till Upplands Väsby. 

- Det blir spännande att vara med i utvecklingen av ett pilotprojekt där läget och utökade tjänster kan minska behovet av bil och parkeringsplatser. Det går helt i linje med vårt hållbarhetsfokus. Fastigheten har ett strategiskt läge i norra Stockholm med bra kollektivtrafik till och från många orter, säger Fredrik Edlund, Regionchef för Mälardalen på Rikshem.

För mer info läs Rikshems pressmeddelande

mo-bo ITIP
Ökat intresse från bostadsrättsföreningar
IMG_3322.jpg

Kombinerad mobilitet lockar även bostadsrättsföreningar som vill se över sina gemensamma investeringar, och erbjuda bättre och mer effektiv service till sina medlemmar. Vi presenterade våra senaste forskningsresultat för bostadsrättsföreningen i Minneberg, och delade även vår erfarenhet om vad som kan vara möjliga alternativ för de boendes livsmiljö och de ytinvesteringar som kan frigöras.

Ubigo medverkade och erbjöd de boende att testa deras tjänster med en första månad gratis.

IMG_3326.jpg
IMG_3313.jpg
TIP